Dagsværdireguleringer

Værdireguleringen af investeringsejendommene udgør i alt DKK 69,1 mio. Ejendommene i porteføljen er reguleret til dagsværdi med DKK 71,3 mio. og hensættelse til salgs- og incentive-fee udgør DKK 2,2 mio. Årets værdiregulering er påvirket negativt med erhvervelsen af ejendommen i april. Det skyldes, at handelsomkostninger på DKK 3,3 mio. udgiftsføres straks, så ejendommen efter købet står opført til dagsværdien. Årets værdireguleringer på ejendommene udgør 5,5% af selskabets samlede aktivmasse.

Investeringsejendomme til dagsværdi og
dagsværdireguleringer i TDKK