Dagsværdireguleringer

Værdireguleringen af investeringsejendommene udgør i alt DKK 60,3 mio. Ejendommene i porteføljen er reguleret til dagsværdi med DKK 62,3 mio. og hensættelse til salgs- og incentive-fee udgør DKK 2,0 mio. Årets værdiregulering er påvirket negativt med udvidelsen af ejendomsporteføljen i starten af året. Det skyldes, at handelsomkostninger på DKK 11,6 mio. udgiftsføres straks, så ejendommen efter købet står opført til dagsværdien.

 

Den væsentligste konsekvens ved forslaget om yderligere regulering af lejeloven i Berlin, stop af lejeforhøjelser de næste fem år, valgte koncernen at indarbejde i værdifastsættelsen af koncernens ejendomme allerede ved halvåret, idet koncernen vurderede risikoen for gennemførelse af dette forslag som høj. Ligeledes udmøntede lovforslaget sig i negative værdireguleringer, som dog kunne rummes i de eksisterende opskrivninger, idet markedet stadig har været stigende i 2019.

Årets værdireguleringer på ejendommene udgør 4,3% af koncernens samlede aktivmasse mod 5,5% i 2018. Værdireguleringerne er blandt andet skabt gennem den stadige efterspørgsel i markedet, generelle ændringer i markedslejen i 1. halvår 2019, renovering af ejendomme og lejligheder samt inddragelse af eksisterende arealer til boligenheder. (Lovforslaget om fastfrysning af lejen var gældende fra det blev fremsat midt i juni 2019. Derfor har ændringer i markedslejen ikke haft effekt på værdireguleringerne i andet halvår af 2019).

[arrow-b]