Dagsværdireguleringer

Værdireguleringen af investeringsejendommene udgør i alt 13,8 mio. kr. Ejendommene i porteføljen er reguleret til dagsværdi med 14,4 mio. kr. heri er modregnet en hensættelse til salgs- og incentive-fee på 0,6 mio. kr. Værdireguleringerne understøttes af såvel eksterne valuarvurderinger som af mæglervurderinger. Valuarvurderingerne indhentes i løbet af året i forbindelse med købsundersøgelser og til dokumentation af ejendommenes værdier i forhold til koncernens kreditgivere. Mæglervurderingerne bruges til at understøtte DCF-modellen til værdiansættelse af koncernens ejendomme. Koncernen indtægtsfører potentiale, når der er opnået byggetilladelser på konkrete byggeprojekter, eller når værdien af en byggeret er vurderet. Et grundigt arbejde med selskabets portefølje har medført, at der er opnået endnu en byggetilladelse til opførelse af tagetager i 2020. Potentialet er indtægtsført. Årets værdireguleringer er dæmpet af den nye lejelovgivning, der trådte i kraft i 2020. Det positive er, at såvel valuar- som mæglervurderinger bekræfter, at der stadig er efterspørgsel efter ejendomme i Berlin, og at afkastkravet blot er sænket.

Årets værdireguleringer på ejendommene udgør 1,0% af koncernens samlede aktivmasse mod 4,3% i 2019.

[arrow-b]