Selskabets resultat

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har realiseret et resultat før skat i 2020 på i alt 37,1 mio. kr. på koncernniveau mod 86,6 mio. kr. sidste år, hvilket ledelsen betragter som tilfredsstillende. Af årets resultat udgør værdiregulering af investeringsejendommene 13,8 mio. kr. mod 60,3 mio. kr. sidste år. Driftsresultatet (EBVAT) er dermed på 23,4 mio. kr. mod 20,5 mio. kr. sidste år. Forventningerne til årets EBVAT ved seneste periodemeddelelse lå i intervallet 22,5-24,0 mio. kr.

Ny lejelov

Berlins Senat vedtog i starten af året en ny lov, som midlertidigt blandt andet fastfryser lejen i boliger, så lejen ikke kan stige, og som fastlægger øvre grænser for, hvor høj lejen må være. Omsætningen for 2020 har derfor været påvirket negativt, idet lejeindtægter fra visse eksisterende lejekontrakter skulle reduceres med 20%, såfremt de lå over en given grænse. Endvidere har der i hele 2. halvår 2020 været krav om nedsættelse af lejeindtægten ved genudlejning.

Covid-19 og refinansiering af lån

Siden marts 2020 har Tyskland, ligesom resten af verden, været ramt af nedlukninger i store dele af samfundet. Dette har også haft indvirkning på årets omsætning, idet det har været nødvendigt at give dele af selskabets erhvervslejere rabat på lejen. Som følge af nedlukningen er driftsomkostningerne også påvirket negativt af tabshensættelser. På trods af disse forhold er årets EBVAT alligevel steget med 2,9 mio. kr. Stigningen skyldes, at renteudgifterne er faldet med 3,2 mio. kr. Koncernen omlagde i starten af året i forbindelse med refinansiering af lån ca. 62% af låneporteføljen og fordelte lånene fra udelukkende F5 lån til F3, F4 og F5 lån for at sprede refinansieringsrisikoen. Som det fremgår af rentebesparelsen, betyder det lave renteniveau, at lånoptagelsen er sket på yderst fordelagtige rentevilkår.

[arrow-b]