Samlet resultat på 34,3 mio. kr.


EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har leveret et resultat i tredje kvartal på 4,2 mio. kr. hvoraf 0,8 mio. kr. kan henføres til dagsværdiregulering af investeringsejendomme. Dermed er EBVAT-resultatet i perioden 1. juli til 30. september 3,4 mio. kr.

 

 

  • Det samlede resultatet før skat er på 34,3 mio. kr. for perioden 1. januar til 30. september
  • Resultatet før kurs- og værdireguleringer er på 10,0 mio. kr. for perioden 1. januar - 30. september
  • Soliditeten udgør 40,0%


Der er i perioden 1. juli til 30. september foretaget værdireguleringer for i alt 0,8 mio. kr., hvilket svarer til 0,1% af selskabets samlede anlægsaktiver. Resultatet før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) er på 3,4 mio. kr. for perioden. Dermed er det samlede resultat for kvartalet 4,2 mio. kr.

Det samlede resultatet før skat er på 34,3 mio. kr. for perioden 1. januar til 30. september og EBVAT-resultatet er på 10,0 mio. kr.

Selskabets indre værdi er steget med 0,93% til 187,42 i perioden 1. juli til 30. september, og børskursen er i samme periode steget med 8,72% fra 172 til 187.

Selskabets tomgang er 0,94% for boliger og 1,12% for erhverv pr. 30. september 2017, i alt 0,96% (7 lejemål).

Egenkapitalforrentningen før skat udgør 1,0% for perioden, og soliditeten 40,0%.

De likvide beholdninger udgør 3,1 mio. kr., og der er ubenyttede kreditter i selskabet på 121,8 mio. kr., som kan anvendes til akkvisitioner samt moderniseringstiltag på ejendommene.

Ledelsens forventninger
”Vi har fremrykket en række vedligeholdelsestiltag i år med henblik på at fremtidssikre ejendommenes kvalitet og position som attraktive lejemål, og har endvidere hjemtaget tillægslån i form af realkreditlån, som har medført nogle ekstraordinære omkostninger,” fortæller direktør Thorkild Steen Sørensen og fortsætter: ”Det betyder, at selskabet må nedjustere forventningerne til EBVAT for regnskabsåret 2017 med 0,5 mio. kr. til intervallet 14,0-14,5 mio. kr. Disse omkostninger vil styrke driften i selskabet fremover.”

Periodemeddelelse 3. kvartal 2017

Læs hele periodemeddelelsen