Driftsresultatet følger forventningerne

Selskabet har i 1. halvår realiseret et EBVAT-resultat på 10,1 mio. kr. før skat. Forventningerne til årsresultatet er uændret.

Perioden 1. april til 30. juni 2019
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har i 2. kvartal 2019 realiseret et resultat før skat på i alt 23,1 mio. kr., hvoraf 18,1 mio. kr. kan henføres til dagsværdiregulering af investeringsejendomme. Det svarer til 1,33% af selskabets langfristede aktiver. Udmeldingerne om lejebegrænsning er indarbejdet i værdifastsættelsen. Resultatet før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgør 5,1 mio. kr. i perioden.

Selskabets indre værdi er steget med 3,09% til 237,84, og børskursen er faldet fra 218 til 196, hvilket er et fald på 10,09%.

Egenkapitalforrentningen før skat udgør 4,2% for perioden og soliditeten 40,9.

Første halvår 2019
Det samlede resultat før skat er 33,6 mio. kr. og resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgør på 10,1 mio. kr. for perioden.

Egenkapitalforrentningen før skat udgør 6,2% i første halvår.

Selskabets tomgang er 0,84% for boliger og 0,00% for erhverv pr. 30. juni 2019, i alt 0,75% (seks lejemål).

De likvide beholdninger udgør 8,5 mio. kr. Der er ubenyttede kreditter i selskabet på 54,9 mio. kr., som kan anvendes til renoveringsprojekter og andre tiltag på ejendommene.

Ledelsens forventninger
EBVAT-resultatet udgør 10,1 mio. kr. i årets første seks måneder og følger dermed budgettet. Selskabet fastholder forventningerne om, at driftsresultatet for regnskabsåret 2019 kommer til at ligge i intervallet 18,5-20,0 mio. kr. Hertil kommer værdireguleringer af selskabets ejendomme, fortæller adm. direktør Thorkild Steen Sørensen.