Ansvarsbestemmelse

Vi bestræber os på, at oplysningerne på denne hjemmeside er så korrekte og opdaterede som muligt, men vi påtager os ikke ansvar herfor. Oplysningerne er alene ment som en generel service og orientering. Alle oplysninger kan blive ændret uden varsel, ligesom der kan forekomme tekniske fejl og afbrydelser.

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S påtager sig ikke ansvar for, om oplysninger på denne hjemmeside er korrekte, fyldestgørende eller tilgængelige.

Vi bestræber os på at holde hjemmesiden fri for elementer, som kan overføres til og genere eller beskadige brugerens computer eller derpå lagrede data, men vi kan ikke udelukke, at sådanne kan forekomme, og vi påtager os intet ansvar herfor eller konsekvenserne heraf.

Oplysninger på denne hjemmeside kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold og kan ikke påberåbes som grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af aktien, og vi påtager os ikke noget ansvar for beslutninger eller dispositioner, der træffes eller foretages, eller undlades at blive truffet eller foretaget, på baggrund af oplysninger på denne hjemmeside.

Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold, og vi gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast. For nærmere oplysninger henvises til gældende prospekter samt senest offentliggjorte årsrapport, halvårsrapport eller periodemeddelelse.

Denne hjemmeside, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer. Den henvender sig derfor ikke til personer i jurisdiktioner, hvor udgivelse af og adgang til en hjemmeside af denne karakter er underlagt særlige restriktioner. Oplysninger og materiale vedrørende finansielle ydelser eller produkter, der er tilgængeligt via denne hjemmeside, er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. Personer, der kommer i besiddelse af sådant materiale, er forpligtede til selv at undersøge og iagttage sådanne restriktioner.

Alle rettigheder til de tilgængelige data tilhører EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, og enhver form for videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Hjemmesiden og brug af den er underlagt dansk lovgivning. Eventuelle tvister, som udspringer af dens indhold, skal behandles ved dansk domstol.

Links til andre hjemmesider er alene etableret til brugerens orientering. Vi er ikke ansvarlige for informationer gjort tilgængelig af tredjemand, uanset at der kan opnås adgang til dem via et link fra denne hjemmeside.