Arbejdet med at forbedre klimaet og begrænse udledningen af drivhusgasser er et fælles ansvar. Kun ved at alle yder en indsats bliver det muligt at nå EU’s mål om at være CO2-neutral i 2050.

 

ESG-forhold

Arbejdet med at forbedre klimaet og begrænse udledningen af drivhusgasser er et fælles ansvar, og kun ved at alle bidrager, bliver det muligt at nå EU's mål om at være CO2-neutral i 2050.

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland er opmærksom på, at drift og udvikling af udlejningsejendomme har indvirkning på samfundet og miljøet og forstår vigtigheden af at påvirke disse i en positiv retning. Derfor har selskabet gjort det til en del af forretningen at arbejde med ESG. Den første rapport fastsætter grundlaget for det fremtidige arbejde og er struktureret om de tre hovedemner, miljø, sociale- og ledelsesmæssig ansvarlighed. Det er selskabets hensigt herved at give investorer og andre interessenter et indblik i, hvordan der arbejdes med ESG. Alle data i denne rapport stammer fra 2022, som dermed bliver selskabets basisår for ESG-arbejdet.

 

 

Væsentlighedsanalyse

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland er opmærksom på, at en ejendomsforvaltningsvirksomhed spiller en rolle i at bidrage til en mere bæredygtig udvikling. I den forbindelse har selskabet udarbejdet sin første væsentlighedsanalyse for at identificere og prioritere de væsentligste bæredygtighedsforhold for både virksomheden og interessenterne. Væsentlighedsanalysen danner grundlaget for arbejdet med bæredygtighed og adresserer, hvordan de nøgleudfordringer, virksomheden står over for, kan håndteres for at skabe en positiv indvirkning på både mennesker og miljø.

Gennem en undersøgelse af virksomhedens kontekst – inklusive ejendomsporteføljen og forretningsaktiviteterne – er det blevet afdækket, at vand- og energiforbrug (både varme og strøm) samt affaldshåndtering er selskabets nøglefokusområder. 

 


Da disse områder har en betydelig indvirkning på det klimaaftryk, selskabet er ansvarlig for, vil der være fokus på dem i arbejdet med bæredygtighed. Det indebærer løbende at undersøge muligheden for at integrere vandsparende teknologier, energieffektive løsningerne og på langt sigt vedvarende energikilder i ejendommene. Ligeledes indebærer det løbende at vurdere muligheder for at kunne prioritere affaldssortering, reducere affaldsmængder og fremme genanvendelse og genbrug.

Væsentlighedsanalysen bygger på en holistisk tilgang, hvor selskabet trinvis søger at forbedre og udvikle praksisser. Der fokuseres på at øge forståelsen og på at implementere ændringer, der både er bæredygtige og forretningsmæssigt fordelagtige.

 

Environment – miljødata

ESG-arbejdet er struktureret om tre hovedemner, hvor miljø er det første. Arbejdet med dette område handler om at identificere selskabets indvirkning på miljøet. Det gælder i relation til energiforbrug, varme og vandforbrug samt affaldshåndtering i ejendomsporteføljen. Denne proces indebærer identificering af data for disse områder og omregne dem til CO2-ækvivalenter, som er den enhed, forbruget opgøres i.

I skemaet nedenfor ses udledningerne under miljødata inddelt efter kategorierne scope 1, 2 og 3. Afregnet forbrugsdata er fra perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022 og er baseret på opgørelser fra leverandører og måleenheder.

 

Selskabets ejendomsportefølje består hovedsageligt af historiske bygninger, som er kendt i Tyskland som "Altbau". Det betyder, at de er opført før 1949. Disse ældre ejendomme anses for at have en karakter og kvalitet, der gør dem værdifulde både nu og i fremtiden. Selvom disse bygninger ikke blev konstrueret med nutidens energieffektivitetsstandarder for øje, og der er en forpligtelse til at bevare deres arkitektoniske arv, vil selskabet samtidig arbejde mod mere energieffektive løsninger, der positivt kan bidrage til miljøet.

Datagrundlag       Opgørelse af miljødata

 

FN's verdensmål

FN's verdensmål fra 2015 definerer en global dagsorden for bæredygtig udvikling, der fokuserer på at fremme menneskelig velfærd, bekæmpe klimaforandringer, beskytte miljøet og fremme social inklusion. Denne dagsorden omfatter 17 verdensmål (Sustainable Development Goals eller SDG'er) og 169 delmål, som er rettet mod at løse kritiske globale udfordringer frem mod 2030. Disse mål er universelle, dvs. gældende for alle FN's 193 medlemslande, og stræber efter at udrydde fattigdom, afskaffe sult, reducere uligheder, sikre sundhed og velvære for alle, samt fremme bæredygtig økonomisk vækst. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har identificeret syv specifikke mål, som er mest relevante for selskabets forretningsaktiviteter.

Læs mere om hvert enkelt verdensmål

Social - Sociale data

Det er vigtigt at understrege, at EgnsINVEST Ejendomme Tyskland ikke beskæftiger medarbejdere direkte, men i stedet indgår i et langvarigt samarbejde med EgnsINVEST Management A/S, som er ansvarlige for ledelse, drift og udvikling af koncernen. Dette samarbejde blev etableret fra koncernens grundlæggelse. I afsnittet om sociale parametre i denne ESG-rapport fokuseres der derfor på EgnsINVEST Management A/S's væsentlige rolle i værdikæden for EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S.

I nedenstående skema ses ESG-nøgletal for de sociale parametre. De er baseret på udtræk fra EgnsINVEST Management A/S’ HR-system i 2022.

 

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S lægger vægt på at have et sikkert og inkluderende arbejdsmiljø, med fokus på gensidig respekt og lige muligheder. Indsatsen afspejles hos samarbejdspartneren i en jævn kønsfordeling 50/50 mellem medarbejdere uden personaleansvar og en fordeling på 52,6% kvinder til 47,4% mænd i hele organisationen. Ledelsesfilosofien bygger på tillid, og det er virksomhedens holdning, at medarbejderes udvikling er afgørende for både deres tilfredshed og virksomhedens succes. Derfor tilbydes løbende faglige udviklingsmuligheder. Samarbejdspartneren har en gennemsnitlig anciennitet på over 14,4 år, hvilket vidner om et stærkt og engageret medarbejderteam. Alle medarbejdere arbejder under ordnede forhold, da EgnsINVEST Management A/S har tiltrådt standardoverenskomsten mellem Finans Danmark, Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Fysisk og mental trivsel er afgørende for et godt arbejdsmiljø, og i 2022 er der registreret 8,6 ordinære sygedage pr. medarbejder. Selskabet har ikke haft nogen arbejdsulykker i 2022. Blot en enkelt langtidssygemelding (dvs. flere end 30 sygedage i træk) vil have en markant indflydelse på antallet af gennemsnitlige sygedage, uanset om denne skyldes jobbet eller andre forhold. I 2022 havde selskabet ingen langtidssygemeldinger.

Governance – ledelsesstruktur data

I nedenstående skema ses ESG-nøgletallene for de ledelsesmæssige parametre.

 

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S arbejder for at have en høj standard for ledelsesmæssig integritet og ansvarlighed. Koncernens samarbejdspartner har udarbejdet en ledelsesstruktur og interne politikker, med henblik på at følge hvidvaskloven og sikre, at intentionerne med loven bliver overholdt. Ligeledes er der et løbende fokus og en åben forretningsførelse, der sikrer selskabet mod bestikkelse.

Selskabet holder sig ajour med lovgivning og bedste praksis, herunder hvidvasklovgivningen. Bestyrelsen og direktionen vurderer løbende effektiviteten af ledelsesstrukturen og kontrolsystemerne, samt de interne procedurer og politikker, der beskriver selskabets forpligtelse til god selskabsledelse. Grundlaget for tilrettelæggelsen af ledelsens opgaver er blandt andet selskabsloven, International Financial Reporting Standard, markedsmisbrugsforordningen, Nasdaq OMX Copenhagens regler og anbefalinger for udstedere, selskabets vedtægter samt god praksis for virksomheder af samme størrelse og med samme internationale rækkevidde som EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S.

Koncernen henter rådgivning hos uafhængige eksperter både i Danmark og Tyskland, herunder såvel advokater som revisorer, for at kunne agere på baggrund af nyeste love, regler og praksis og overholde gældende lovgivning.