Selskabets strategi

Selskabet investerer i ejendom­me i attraktive områder af Berlin og omegn. Det betyder, at de fleste ejendomme er placeret centralt i byen, men at der også er ejendomme i attraktive kvarterer i bydele lidt væk fra centrum.

Horisont
Selskabet har en portefølje af udlejningsejen­domme i Berlin, og skaber forretningsgrundlaget ved at optimere driften og udvikle ejendommene. I strategien er der mulighed for at udskifte ejendommene i porteføljen, hvor det vurderes at være en fordel.

Beliggenhed
Selskabets ejendomme er beliggende i attraktive boligom­råder i Berlin og omegn. De fordeler sig mellem både modne og nyudviklede bydele. I de modne bydele har huslejeniveauet og prisniveauet været høj længe, men de nyudviklede bydele har mange steder indhentet dem og har i dag mange steder et prisniveau, der matcher de modne byområder eller er højere.

 

Anvendelse
Selskabets ejendomme indeholder fortrinsvis boliger, dog er der erhverv i nogle af ejendommenes lejemål, eksempel­vis i form af butikker eller caféer i stueetagen. Selskabets strategi rummer plads til at anvendelsen af dele af ejendommene kan ændres for eksempel fra erhverv til bolig, hvis det vurderes at være fordelagtig.

Kvalitet
Et væsentligt udvælgelseskriterium ved akkvisition af ejen­domme er kvalitet.

Porteføljen består af ejendomme, der ved erhvervelse var færdigudviklede, og af ejendomme af en god grundkvali­tet, der rummer mulighed for udvikling både driftsmæssigt ved optimering af huslejen og bygningsmæssig eksempelvis ved udbygning med taglejligheder.

De mørkeblå felter på kortet viser, i hvilke distrikter
selskabets ejendomme er placeret.