Likviditet

Igangværende byggeprojekter har krævet et budgetteret træk på koncernens byggekreditter. Til trods for det udgør de likvide beholdninger 5,9 mio. kr. ved årets udgang. Disse stammer udelukkende fra indgåede huslejer ved årsskiftet. I 2021 udgjorde likviderne ved årets afslutning 5,0 mio. kr.

Soliditetsgraden for koncernen er 44,4% mod 46,5% sidste år. Det beskedne fald skyldes optaget gæld i forbindelse med akkvisition samt træk på kassekreditter til igangværende byggeprojekter.

Ved udgangen af 2022 er der kreditfaciliteter til rådighed på 35,8 mio. kr., og koncernen er dermed fortsat sikret fornuftig likviditet til at foretage de strategiske investeringer, der sikrer koncernens fremtidige pengestrømme bedst muligt. De træk, der er foretaget på byggekreditterne, forventes afløst af realkreditbelåning, når alle lejligheder er færdigudlejet.

 

[arrow-b]