Selskabets resultat 2022

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har realiseret et resultat før skat i 2022 på i alt 15,6, mio. kr. på koncernniveau mod 147,4 mio. kr. sidste år, hvilket ledelsen betragter som tilfredsstillende, da driften af koncernens ejendomme er forbedret siden sidste år. Af årets resultat udgør værdiregulering af investeringsejendommene -11,5 mio. kr. mod 121,1 mio. kr. sidste år. Driftsresultatet (EBVAT) er dermed på 27,1 mio. kr. mod 26,2 mio. kr. sidste år. Årets driftsresultat indfrier dermed de opjusterede forventninger om, at årets EBVAT ville ligge i intervallet 26,8-27,1 mio. kr.

Der er i året foretaget en tilbageførsel af afsatte hensættelser til tab på erhvervslejer relateret til covid-19. Erhvervslejerne fik under pandemien i 2020, via loven, mulighed for at udskyde en del af lejebetalingen i to år. I sommeren 2022 forfaldt denne udskudte leje, og eftersom lejernes betalingsevne var intakt, kunne koncernen indtægtsføre tilgodehavender, som tidligere var hensat som tab. Koncernens erhvervslejere har dermed klaret sig tilfredsstillende igennem covid-19, hvilket har fjernet den verserende usikkerhed om tomgang og betalingsevne fra de erhvervslejere, der var hårdest ramt af nedlukningerne.

Koncernen har i året færdiggjort taglejligheder ved at udnytte kvadratmeter i eksisterende ejendomme. Udlejningen af de nye lejligheder viste sig at kunne ske til langt højere kvadratmeterpriser end budgetteret. Ovenstående forhold betød, at koncernen opjusterede forventningerne til EBVAT i tredje kvartal 2022.

Stigningen i EBVAT fra 2021 til 2022 med 864 tkr. skyldes også, at koncernen i anden kvartal 2022 udvidede porteføljen. Det har bidraget til indtjeningen, ligesom der også er indgået attraktive nye eller genforhandlede lejekontrakter. Generelt er der stadig stor efterspørgsel efter boliger.

Grundet akkvisition er finansieringsudgifterne steget. Selskabet havde lån, der skulle refinansieres 1. januar 2022. Disse blev dog refinansieret til en bedre rente end forventet, hvorfor finansieringsudgifterne fra de ny optagne lån, der skete i et stigende rentemarked, blev udlignet, og renteudgifterne samlet set er holdt på det budgetterede niveau.

[arrow-b]